ทอ. จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ...

ที่ห้องบรรยายกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการกองทัพอากาศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน โอกาสนี้ เสนาธิการทหารอากาศ ได้กล่าวเปิดงานความตอนหนึ่งว่า.. “ จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจะทำให้กำลังพลกองทัพอากาศ ได้รับรู้และเห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และความมั่นคงของประเทศ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถสร้างความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ร่วมกันป้องกันและแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อร่วมกันสร้างกองทัพอากาศให้เป็นสังคมคุณภาพไปด้วยกัน ”สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลกองทัพอากาศ ได้รับรู้นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติดเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังยาเสพติด และสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นข้าราชการที่ดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกองทัพอากาศ ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ จำนวน 4 ท่าน การจัดนิทรรศการและป้ายความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดใหม่ที่ควรรู้ และ ยาเสพติดที่เกิดขึ้นมาใหม่ 10 ชนิด เป็นต้น  


ทั้งนี้ ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้น กองทัพอากาศ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ โดยแบ่งการทำงานออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ ด้านการบริหารและจัดการ ด้านการปราบปรามและการข่าว ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทหารกองประจำการ ด้านการบำบัดรักษา และด้านการพัฒนาและประเมินผล อีกทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลกำลังพลในหน่วยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลต่อความมั่นคงของชาติในทุกระดับอีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...