รมว.อว. เปิดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12 ชูแนวคิดภาคใต้โมเดล นำงานวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ...

ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 ” ภายใต้แนวคิด “ วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล ” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ การศึกษามรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์กับการพัฒนาภูมิภาคในยุคดิจิทัล ” พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน มี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า.. งานนี้เป็นการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากร จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในภูมิภาคการจัดงานนับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งในการเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายวิจัย ในภาคใต้และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง วช. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  

นอกจากนี้ รมว.อว. ยังได้กล่าว การปาฐกถาพิเศษ การศึกษามรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์กับการพัฒนาภูมิภาคในยุคดิจิทัล ว่า.. " เราเป็นชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทางการวิจัยจะนำไปสู่การตอบสนองการวิจัยที่จะช่วยยกระดับประเทศ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ของบ้านเรานั้นดีมากไม่เป็นรองใคร อยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษามรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์เพื่อการนำมาพัฒนาภูมิภาค งานวิจัยอยู่กับเรามานานแล้วทุกยุคทุกสมัย ภาคใต้เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย และมีจุดเด่นหลายอย่างที่เหมาะจะนำมาทำวิจัยเพื่อต่อยอด สุดท้ายขอให้มั่นใจในนักวิจัยของเรา และผลักดันงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้ยั่งยืนต่อไป "

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. สำหรับการจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ” วช. ได้จัดให้มีขึ้นโดยข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดมา 11 ครั้งแล้ว โดยหมุนเวียนการจัดงานในภูมิภาคต่าง ๆ และมีมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2556 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก แล้วเวียนไปยังภาคเหนือ ภาคใต้ ตามลำดับ ในการจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ” ประจำปี 2566 ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิดหลัก “ วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล ” ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยการจัดงานมีความมุ่งหมายจะเป็นการยกระดับศักยภาพผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคใต้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ในวงกว้าง และเป็นรูปธรรม รวมถึงการได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในภาคใต้โดยตรง และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้ไปผลิตผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ” ครั้งที่ 12 ได้มีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย 1. ภาคประชุม ประกอบด้วย กิจกรรมการประชุมและเสวนา 13 หัวข้อเรื่อง ตลอดการจัดงาน 3 วัน 2. ภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย 1) นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 2) นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. 3) นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 4) นิทรรศการงานวิจัยของหน่วยงาน เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์วิจัยชุมชน 5) นิทรรศการ Highlight stage แสดงอัตลักษณ์ของภูมิภาค : ภาคใต้ 6) บูธขายอาหารสินค้าชุมชน 7) กิจกรรมการประกวดแข่งขันแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคใต้ และ 8) กิจกรรม Highlight stage เป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการจัดงาน “ วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล ” โดยจัดเป็นพื้นที่พิเศษที่สื่อให้เห็นถึงความพร้อม และความเข้มแข็งของงานวิจัยในภูมิภาค นำเสนอกิจกรรมด้วยวิทยากรบรรยาย 6 หัวข้อเรื่องการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ โดยใช้การวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องไปสู่อนาคตต่อไป

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า.. การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ” ที่มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ได้ต้อนรับประชาคมวิจัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกจังหวัดในภาคใต้ รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ และจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดแห่งนี้มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นเมืองการค้า การเกษตร และการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของภาคใต้ นอกจากนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอารยธรรม ที่มีการเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นฐานของธรรมะและวัฒนธรรม และขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ และสุดท้ายนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมให้การสนับสนุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า.. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ” ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้าง ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ในนามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณความร่วมมือและมิตรภาพอันดีของทุกภาคส่วน ในการร่วมสร้างสรรค์เวที นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับภูมิภาคครั้งนี้

คณะผู้บริหาร อว. และ วช. และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างผลงานวิจัยและกิจกรรม Highlight ได้แก่ นิทรรศการ “ ธนาคารปูม้า ” โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นิทรรศการ “ วิธีการอบและการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมันในรูปแบบใหม่แบบครบวงจร ” โดย รศ.ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นิทรรศการ “ ยกระดับน้ำมันปาล์มดิบ จากเกรดอาหารสัตว์เป็นเกรดเวชสำอาง ” โดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนิทรรศการ “ งานวิจัยเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ” โดย รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ.. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การนำเสนอผลงานวิจัย ในด้านการเกษตรและอาหารแนวใหม่ ด้านพลังงานและวัสดุ ด้านการท่องเที่ยว บริการและการพัฒนาสังคม และด้านการแพทย์และสุขภาพ, การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช., การจัดแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานและนักวิจัยในพื้นที่โดยเครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, กิจกรรมการประชุมและเสวนาในหัวข้ออันโดดเด่นที่เกี่ยวกับภูมิภาค, การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา, นิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของภูมิภาค, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย และตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...