สกสว. ประสานความร่วมมือ “ STCSM จีน ” ยกระดับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงนามความร่วมมือกับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (STCSM) สนับสนุนและ ผลักดันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างประเทศไทย-จีน พร้อมเปิดตัว แพลตฟอร์ม “ ธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว ” ตามนโยบาย " สี จิ้นผิง " แห่งแรกในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ นายหลัว ต้า จิ้ง ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (Science and Technology Commission of Shanghai Municipality : STCSM) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MoU) เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมิติต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านชีวเภสัชภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 4.ด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ 5. ธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology Bank) ทั้งในส่วนของการร่วมสนับสนุนโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญ เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา และ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และ นาย กง เจิ้ง นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok)

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ กล่าวว่า.. “ นครเซี่ยงไฮ้ ” เป็นตัวอย่างของความสำเร็จ ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่น่าสนใจ ที่ประเทศไทยสามารถนำมาเป็นต้นแบบ เพื่อดำเนินการให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ทั้งในส่วนของการลงทุน การกำหนดมาตรการ นโยบายต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์และกระตุ้นความสนใจต่อการลงทุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยาก และเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการกระตุ้นความสนใจของภาคเอกชน ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะมีการผลักดันและบ่มเพาะการพัฒนาการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการวิจัยและพัฒนาด้านชีวเภสัชภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว แล้ว ตนอยากจะเสนอไว้อีกหนึ่งประเด็นเพื่อพิจารณา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย (Goals) อาทิ การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ การยุติความหิวโหย การสร้างหลักประกันสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม เป็นต้น

ด้าน นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า.. ประธานาธิบดี “ สี จิ้นผิง ” ได้มีนโยบายให้นครเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ 5 เรื่อง และ การวิจัยและพัฒนา ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ ปัจจุบันได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากถึง 4.2 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในนครเซี่ยงไฮ้ โดยแบ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่งที่มุ้งเน้นด้านเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการแพทย์ ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับพื้นที่ตามมณฑลต่างๆ ที่เอื้อกับการสร้างคนและผลิตองค์ความรู้ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนานานาชาติ ที่มีจำนวนมากกว่า 500 แห่ง ยกตัวอย่าง “ หัวเว่ย ” ที่รวมบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพสูงกว่า 2 หมื่นคน เพื่อศึกษาวิจัยระบบ 5จี และ 6จี นอกจากนี้ นครเซี่ยงไฮ้ยังคงมีแผนที่จะดึงดูดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งจากวิสาหกิจต่างชาติและศูนย์วิจัยต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วย โดยมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนของศูนย์วิจัยต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเมืองแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม

อย่างไรก็ตามนอกจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สกสว. กับ STCSM ในงานเดียวนี้ ได้มีการเปิดตัว “ธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว” แพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดขึ้นโดยประเทศจีน เพื่อดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียว รองรับการพัฒนาคุณภาพสูงภายใต้นโยบาย “ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ” และประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน ตามนโยบาย “ สี จิ้นผิง ” โดยธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียว เพิ่มช่องทางในการก่อให้เกิดคาร์บอนต่ำ และ ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีสีเขียวในประเทศกำลังพัฒนา พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการพัฒนาสีเขียว เพื่อให้เกิด การพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินการด้านสภาพอากาศของประเทศกำลังพัฒนาและภายในประเทศจีน  ซึ่งเป็นแห่งแรกในต่างประเทศ โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเดียวกันต่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (STCSM) เป็นหนึ่งในหน่วยงานของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ที่รับผิดชอบด้านกิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มีหน้าที่หลักในกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปรับปรุงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่นิยม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...