วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ “ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ” Decode the Pipeline : Electrify the future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน ...

ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ / เมื่อเวลา 15.30 น. วานนี้ (31 พฤษภาคม 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ Decode the Pipeline : Electrify the future  รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า.. ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเอ็ม บี เค ที่มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and -Governance) ส่งมอบคุณค่าที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ และความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า.. “ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” ในฐานะสื่อมวลชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยได้เผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมออกสู่สังคมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านรายการ Envi Insider ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11:30–11:55 น. โดยมีผู้ดำเนินรายการเป็นคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองผ่านการทำโครงงาน ดังนั้นโครงการฯ นี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจของสถานีวิทยุจุฬาฯ ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพลเมืองยุคใหม่ และร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนและกล่าวถึงความสำคัญของโครงการว่า.. “ โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้พลังงาน ถึงแม้ว่า โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม จะเป็นโครงการประกวดการแข่งขัน แต่ความมุ่งหวังของโครงการจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ประโยชน์กลับไปในระหว่างทางของการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ โครงการ Envi Mission เป็นการสร้างความตระหนักเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ด้วยความหวังว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต จะเกิดการสร้างผู้นำในแต่ละหลากหลายสาขาอาชีพโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยในปีที่ 4 นี้ โครงการได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน ซึ่งตอบสนองต่อสภาวะในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน โดยหวังว่ากิจกรรม Envi Mission ในปีนี้ จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลดการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลกต่อไปอนาคต

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า.. การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จะส่งผลให้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีความสะอาด หรือส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไฟฟ้าจะต้องมีความเสถียรมากขึ้น ดับน้อยลง และราคาไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ อันเป็นที่มาของหัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 นี้ เปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “ ในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และเรียนรู้การสร้างแนวคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ระหว่างทางยังมีการพัฒนาโครงการและได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของประเทศ และมีการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ”

ในงานแถลงข่าวยังมีการเสวนา หัวข้อ “ สถานการณ์พลังงานปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน โดย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้กล่าวถึงสถานการณ์การจัดการแหล่งเชื้อเพลิงที่ตอบสนองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ธุรกิจไฟฟ้ากับการปรับตัวสู่พลังงานทางเลือก ดร.วรพงษ์ สินสุขถาวร ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ความท้าทายของภาคพลังงานกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ ดร.ประหยัด บุญคำ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการปรับตัวต่อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันในมุมมองผู้ใช้พลังงาน และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเพื่อปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยมี ดร.วุฒิวงศ์ วิมลศักดิ์เจริญ นักวิจัยด้านสังคมแล้วสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ ...

รูปแบบโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 “ Decode the Pipeline : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน ” จากพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีกระบวนการคิดและความยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้

จากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างแนวคิดเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตจริง ผ่านการทำโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 นี้มีกิจกรรมการจัดประกวดการแข่งขันแนวคิดริเริ่ม และ การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมิติด้านพลังงาน โดยรับสมัครเป็นทีม ในแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 4 คน (นักเรียน 3 คน และครู 1 คน) โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ทีม โดยพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครเป็นสำคัญ ทั้ง 20 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และหากทั้ง 20 ทีมนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง ทีมละ 5,000 บาท
หลักจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (final pitching) ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานด้วยปากเปล่า (oral presentation) และทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร. 0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...