“ กสอ. ” จัดงานใหญ่ DIPROM SMART MARKET ชูผู้ประกอบการตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG ...

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ ด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เก็ต จังหวัดนนทบุรี ในชื่องาน “ DIPROM Smart Market ”
ที่ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เก็ต จังหวัดนนทบุรี / เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 พ.ค. 66 นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไกสมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง (DIPROM Smart Market) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายชิ้นชัย จงสุขไกล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ DIPROM Smart Market ”


' วัชรุน จุ้ยจำลอง '
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม

นายวัชรุน กล่าวว่า.. งานนี้จัดขึ้นโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้การบริหารของนายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ ด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนด วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลการพัฒนาดังกล่าว ต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อยู่ในลักษณะ ทำมากได้น้อย


' ชิ้นชัย จงสุขไกล '
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

“ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้เต็มศักยภาพ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ภาคเกษตรที่เป็นต้นน้ำ จนถึงภาคการผลิตและบริการ สร้างภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ”กสอ. โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้มีการนำหลักของ BCG เกี่ยวกับกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มาปรับใช้ในการพัฒนา โดยนำทรัพยากรในท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปมาก พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างมาตรฐานใหม่   ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 


สำหรับบรรยากาศภายในงานพบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศกว่า 50 ร้านค้า กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และเวทีการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ ปรับตัวอย่างไร...ให้มีชัย ด้วยกลไก Smart Marketing ” โดย นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา, นางสาวธีรดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การตลาด ท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, นายเตช เตชะพัฒน์สิริ ผู้บริหาร บจก.ไตรภพ โซลูชั่น ผู้เชี่ยวชาญการตลาดสมัยใหม่, นายอาคม วงดิสกุล Business Development Manager
ขอเชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “ DIPROM Smart Market ” รวมทั้งยังมี กิจกรรม “ Like & Share เช็คอิน เช็คใจ มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง ”  และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

✅ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing

🔹งานแสดงและจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 ร้านค้า

🔸20 พ.ค. มินิคอนเสิร์ตจาก วิน-วาทิต โสภา

🔸21 พ.ค. มินิคอนเสิร์ตจาก สมาร์ท-ชิษณุพงศ์ พวงมณี

🔹กิจกรรมนาทีทอง, ฉลากลุ้นโชค, Like & Share, 

เช็คอินเช็คใจลุ้นรับของรางวัล ของแจกอีกมากมาย

🔹กิจกรรม Business Matching 


พลาดไม่ได้ !! กับงาน DIPROM Smart Market ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ของทุกวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...