ก.ท่องเที่ยวฯ ติวเข้ม “ อาสาสมัคร ท่องเที่ยว-กีฬา ” รองรับเปิดประเทศ ล็อคเป้า เดือน พ.ค. จัด 6 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ...

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติวเข้ม “ อาสาสมัคร ท่องเที่ยว-กีฬา ” (อสทก.) รองรับเปิดประเทศ เพื่อทำหน้าที่ต้อนรับ ช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยว 

​วานนี้ (10 พฤษภาคม 2566)  นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า.. “ การจัดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ บรรดาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเสมือนติดอาวุธทางปัญญาให้แก่อาสาสมัครทุกคน ที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเขาจะได้นำความรู้ ทักษะ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้อย่างถูกวิธี และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยกลุ่มเป้าหมายนอกจากจะเป็นนักท่องเที่ยว นักกีฬา และบุคลากรทางทางการกีฬาแล้ว อาสาสมัครเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้มีการนำเรื่องของกีฬาไปใช้ในการสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย “ อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ” (อสทก.) ภาษาอังกฤษเรียกว่า Tourism And Sports Volunteer : TSV เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวและนักกีฬาชาวต่างชาติ ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาในทุกพื้นที่ให้มีศักยภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน”


​การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 โดยจะมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 240 คน ในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดละ 40 คน ได้แก่.. ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม่ โดยหลักสูตรและองค์ความรู้ที่สำคัญประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว, การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น, เทคนิคการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับระเบียบที่ว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้น อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีจิตอาสา รักงานบริการ ไม่มุ่งหวังประโยชน์ตอบแทน และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย จะเป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...