สกสว. แลกเปลี่ยนงานวิจัย ม.การกีฬาแห่งชาติ ยกระดับด้านการกีฬาของประเทศ ...

สกสว. ร่วมกับ ม.การกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยด้านกีฬา สู่การยกระดับความสามารถทางด้านกีฬาของประเทศ  

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมที่ 1 สัมมนายกระดับขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” แก่คณาจารย์ นักวิจัย ของ มกช. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่าน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ทั้ง 29 โครงการ โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี มกช. นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นิกร สีแล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สกสว.เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

โอกาสนี้ อธิการบดี มกช. กล่าวว่า.. การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนโยบาย เทคนิคการนำผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เทคนิคการตีพิมพ์ บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดย มกช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณาจารย์และนักวิจัย ทั้ง 29 โครง จะได้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำผลผลิตจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และตอบพันธกิจ ของ มกช. ทั้งในส่วนของการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา การบริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

สำหรับการใช้ประโยชน์จากการวิจัย ส่วนตัวมองว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ประโยชน์ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย จะช่วยให้งานวิจัยถูกนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง ทั้งในส่วนที่เป็นนักกีฬา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ด้าน ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง กล่าวว่า.. สกสว. มีพันธกิจในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ รวมถึงบริหารระบบงบประมาณด้าน ววน. ผ่านการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ซึ่งแบ่งออกงบประมาณเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund-SF) ตามแนวนโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ แผนด้าน ววน. หรือ ประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้าง ให้กับหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 แห่ง และ งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) โดยจัดสรรในรูปแบบงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานตามพันธกิจการพัฒนาประเทศให้แก่ กระทรวง กรม มหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกกระทรวง อว. กว่า 170 หน่วยงาน ซึ่ง มกช. เป็นหนึ่งในจำนวนนี้

นอกจากงบประมาณ FF เพื่อดำเนินการตามพันธกิจแล้ว นักวิจัย ยังสามารถเสนอของบประมาณ SF และการนำผลการวิจัยเป็นโยชน์ ทั้งในส่วนของการต่อยอดจากโครงการวิจัยเดิม และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยอ้างอิงตามแผนด้าน ววน. ปี 2566-70 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ตามจุดมุ่งเน้นของนโยบายของแผนงานสำคัญ และ 25 แผนงานหลัก อาทิ การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน เพื่อยกระดับกำลังคนทางด้านกีฬา การพัฒนาสังคมสูงวัยด้วย ววน. โดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสังคม ด้วยการกีฬา การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค เป็นต้น

สุดท้ายนี้ สกสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ โครงการวิจัยและนวัตกรรม แก่ มกช. จะตอบโจทย์พันธกิจของหน่วยงาน ให้สามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างผลกระทบด้านการกีฬาและสุขภาพที่ดีของคนไทย อีกทั้งยกระดับความสามารถของนักกีฬาไทยอีกทางหนึ่ง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’