ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และรับทราบผลการปฏิบัติ ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

พล.อ.เอ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศที่ได้จัดตั้งขึ้นตามหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศทั่วประเทศ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงปฏิบัติการเรียนรู้พลังงานทดแทนฯ ซึ่งประกอบด้วย 

-  อาคารพลังงานทดแทนเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านพลังงานทดแทน และภารกิจของกองทัพอากาศ ด้านพลังงานทดแทน 

-  อาคารบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน จัดแสดงการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน โดยแสดงให้เห็นถึงการนำพลังงานทดแทนที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาใช้ ให้ความรู้การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน     

-  อาคารพลังงานชีวมวล จัดแสดงองค์ความรู้ด้านการผลิตพลังงานจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้ชีวมวล การผลิตก๊าซสังเคราะห์ การผลิตน้ำมันชีวภาพ และการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงการเรียนรู้การแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นพลังงานชีวมวล      

-  อาคารพลังงานลม จัดแสดงที่มาและใช้ประโยชน์จากพลังงานลม กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ กังหันลมสูบน้ำ หรือกังหันลมฉุดน้ำแบบระหัด รวมถึงการติดตั้งการใช้งานกังหันลมผลิตไฟฟ้า

-  อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ จัดแสดงระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่าง ๆ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และตัวอย่างแผงโซล่าเซลล์ที่มีการใช้งานจริง

-  อาคารไบโอดีเซลล์ จัดแสดงองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้พืชประเภทที่ให้น้ำมัน ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว และเรียนรู้เรื่องสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับอากาศยานของกองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556 ตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ เพื่อให้เป็นแหล่งการวิจัยการเรียนรู้ของชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนและบริการข้อมูลด้านพลังงานทดแทนให้กับข้าราชการ ครอบครัว นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอาคารและเพิ่มอุปกรณ์จัดแสดงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมีคุณลักษณะและขีดความสามารถของการจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าชม
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 025348921 และ 0970695909 โทรสาร 025348990
ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังคงพัฒนาสร้างเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนเพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...