พม. จับมือ มธ. ปั้น " อพม. หัวใจผู้ให้ " สร้างสังคมไทยน่าอยู่ ...

ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ม.ค. 66 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต ด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปานชัย แก้วอัมพรดี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมงาน

นายอนุกูล ปีดแก้ว
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล กล่าวว่า.. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการเรียนรู้ การบริการวิชาการ การบริการสังคม การบริการสุขภาพ  การพัฒนาระบบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน งานอาสาสมัครเพื่อ การพัฒนา งานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน และงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต ด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...


“ การที่จะมาเป็น อพม. ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ได้ และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ตามคำขวัญของ อพม. ที่ว่า " อพม. หัวใจผู้ให้ " ทุ่มเท เสียสละ โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ อพม. จะเป็นพลังทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกัน ” นายอนุกูล กล่าวทั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้โอกาสในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับ มธ. ที่มีปณิธานมุ่งสู่การเป็น “ มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ” จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 จำนวน 750 คน เพื่อส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสวัสดิภาพและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้ประสบปัญหาสังคมหรือภาวะยากลำบาก ซึ่ง อพม. นับเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของกระทรวง พม. และเป็นกลไกภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ได้รับบริการและสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐ เพื่อให้ผ่านพ้นสภาพปัญหาและสภาวะยากลำบาก นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ...

#ช่วย24ชั่วโมง ... #ช่วย24ชม ... 

#พมช่วย24ชม ... #ข่าวพม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...