วว. จับมือ การประปานครหลวง ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพน้ำประปา จัดการวัสดุเหลือทิ้ง ...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) และ การประปานครหลวง (กปน.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ” เพิ่มกรอบศึกษาวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา สู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว. กล่าวว่า.. วว. และ การประปานครหลวง มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ก่อให้เกิดการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  โครงการที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของการประปานครหลวง ฉบับที่ 2 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2563-2565) ที่ วว. ได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์จัดทำร่างแผนแม่บท ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ของ กปน.  อีกทั้ง วว. ยังได้รับทุนสนับสนุน จาก กปน. ในโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันและความสัมพันธ์อันดี จึงเป็นที่มาของการลงนามเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือ โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น เช่น ด้านการวิจัยและพัฒนา  การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา เป็นต้น รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้เทคโนโลยี ทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน  

“...การดำเนินงานของ วว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น  ตอบโจทย์ SMEs ด้านพัฒนาและสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนชุมชนของประเทศให้แข็งแกร่ง  ความร่วมมือระหว่าง วว. และการประปานครหลวงครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี  โดยจะทำงานเสริมกัน เพื่อส่งประโยชน์ไปสู่สาธารณะ ผ่านขอบเขตความร่วมมือ  4  ด้านหลักๆ ได้แก่  การใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจร่วมกัน   การวิจัยและพัฒนา   การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ   เชื่อมั่นว่าการบูรณาการต่อยอดความร่วมมือจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้สูงสุด สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า.. ที่ผ่านมา กปน. ได้ร่วมดำเนินงานกับ วว. หลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการกำจัดกากตะกอนจากระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งมีปริมาณมาก เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง เป็นต้น   โดยทั้งสองหน่วยงานเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน จากความร่วมมือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จากการขยายกรอบความร่วมมือครั้งนี้ผลงานวิจัยของ วว. ในโครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน”  เป็นโครงการที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มช่องทางแหล่งน้ำดิบในการนำมาผลิตน้ำประปา และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน CSR ของ กปน. ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) และศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’