วว. แถลงผลสำเร็จโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด หนุน เศรษฐกิจภาคเกษตรระดับชุมชนท้องถิ่น ...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แถลงผลสำเร็จโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนเศรษฐกิจภาคเกษตรระดับชุมชนท้องถิ่น ยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูง เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม มากกว่า 48 ล้านบาท


ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ / วันนี้ (13 ธ.ค. 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แถลงผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรระดับชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ 8 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร ปทุมธานี พังงา เพชรบูรณ์ สกลนคร สมุทรสงคราม และอุดรธานี ระบุสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้มากกว่า 5,500 คน สร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 30 นวัตกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มากกว่า 48 ล้านบาท จากการมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคประชาชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มตามเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีและกระบวนการด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร  ประชาชนผู้สนใจทำเกษตร  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมเกษตรสำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป หวังยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูง


โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลัทธจิตร  มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน, ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวแนะนำรายละเอียดของโครงการฯ, นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายละเอียดการสนับสนุนโครงการฯ และ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรและผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า.. จากการดำเนินโครงฯนี้ของ วว. สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้จริงเป็นรูปธรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปใช้ทำเกษตรกรรม มีรายได้มั่นคงใช้ในครอบครัว ยิ่งทำยิ่งได้ ซึ่งจะนำไปเป็นโมเดลต้นแบบความสำเร็จระดับมหภาคต่อไป เราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจะมีการต่อยอดโครงการไปสู่จังหวัดอื่นๆในภาคอื่นๆของประเทศต่อไป เราจะไม่หยุดการดำเนินโครงการเพียง 8 จังหวัดเท่านั้น

นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า.. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น การดำเนินโครงการนี้จะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป  จากการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวน 48 ล้านบาทของโครงการ หากขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆของประเทศ จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นแรงงานมากที่สุดในประเทศ เกิดการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น จะเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชน สร้างโอกาส สร้างการลงทุน สร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจในสาขาอื่นๆ 

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า.. จากการที่ วว. ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำเนิน “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ” โดยใช้หลักแนวความคิด นวัตกรรมความคิด พิชิตเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามหลักการ ทำน้อยได้มาก พัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ที่เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน ตั้งแต่ต้นทาง ด้านการผลิตผลการเกษตร กลางทาง ด้านการสกัดและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และปลายทาง ด้านการขนส่ง การตลาด และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร โดยมุ่งหนุนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างการเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


จากการที่ วว. ได้ลงพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการสนับสนุน ได้แก่  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  สำนักงานเกษตรจังหวัด  มหาวิทยาลัย  รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกันนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ วว. ทั้งด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่น  เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญ มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางและยา ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างสินค้าซึ่งเป็นนวัตกรรมชุมชน  ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้าในท้องถิ่นให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดย วว. ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ในด้านการเกษตร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า นับตั้งแต่ เทคโนโลยีก่อนเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป  และการตลาด ในพื้นที่  8  จังหวัด ดังนี้.. 

จังหวัดจันทบุรี : วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม  การพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพร การพัฒนากระบวนการผลิตใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินและการชีวภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ 

จังหวัดชุมพร : วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม การยืดอายุการเก็บรักษาใบกระท่อม สามารถส่งจัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลและมีอายุการจำหน่ายยาวนานขึ้น และการลดต้นทุนเพื่อการผลิตทุเรียนอย่างยั่งยืน สามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ 30 และสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์จากเชื้อที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำและง่ายต่อการนำไปใช้งาน 

จังหวัดปทุมธานี : วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม การผลิตกล้วยต้นเตี้ยเพื่อการลดการหักล้มจากพายุช่วยลดการสูญเสียจากลม และการให้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชยังส่งผลดีต่อการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยผลโตโดยใช้ฮอร์โมน ทำให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น และการพัฒนายกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารสกัด นำสารสกัดจากวัตถุดดิบท้องถิ่น ได้แก่ บัวหลวง  ข้าวหอมปทุม กล้วยหอมทอง พัฒนาเป็นเครื่องสำอาง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการเกษตร 

จังหวัดพังงา : วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตผักเหลียงสด โดยใช้สารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสม ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มผลผลิต ทำให้เก็บผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า และการยืดอายุการเก็บใบเหลียงสด สามารถเก็บได้นานขึ้น จากเดิม 5-7 วัน เป็น 10-15 วัน ทำให้เพิ่มระยะเวลาการจำหน่ายได้มากขึ้น 

จังหวัดเพชรบูรณ์ : วว.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรและพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขิง เป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์เคมีที่มาจากวัสดุในท้องถิ่นเชิงปริมาณและระยะเวลา ที่เหมาะสม ช่วยลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งทำให้เกิดกระบวนการผลิตขิงที่ได้มาตรฐาน   การพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรและพืชท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโด  เป็นกระบวนการสกัดและฟอกสีที่ได้มาตรฐาน 

จังหวัดสกลนคร : วว.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้การใช้ชีวภัณฑ์ในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  ช่วยควบคุมคุณภาพของจุลินทรีย์ที่ผลิต ลดการปนเปื้อน ลดระยะเวลาการเลี้ยง ขยายเชื้อจุลินทรีย์และใช้งานง่าย และน้ำใบย่านางอเนกประสงค์ผง โดยใช้เทคโนโลยี freeze dry เพื่อลดการสูญเสียคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

จังหวัดสมุทรสงคราม : วว.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบังคับการออกดอกของลิ้นจี่  สามารถทำให้ลิ้นจี่ออกดอกได้เร็วขึ้น ลดการหลุดร่วงของดอก ทำให้ขนาดผลผลิตโตขึ้น และคุณภาพดีขึ้น    เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และ ชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูลิ้นจี่ในพื้นที่ และยังสามารถใช้สำหรับเพิ่มผลผลิตส้มโอในพื้นที่ได้อีกด้วย

จังหวัดอุดรธานี : วว.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูกาล โดยการใช้สารควบคุมการออกดอกและติดผลนอกฤดู ส่งผลดีทั้งระยะสั้น คือทำให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล และส่งผลระยะยาว คือ เกษตรกรสามารถขยายผลให้สมาชิกกลุ่ม ทำให้เกิดการลงทุนในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 

นายบรรเลง ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จ.ชุมพร ในฐานะผู้แทนเกษตรกร 8 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า.. มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมของโครงการจะสร้างและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงคุณภาพ เพิ่มความหลากหลายและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง สามารถกระจายรายได้ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่เกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การดำเนินงานของ วว. ทำให้ต้นทุนการผลิตของเราลดลงได้กว่า 40%  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆของประเทศต่อไป


“...ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ วว. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ได้มากกว่า 5,500 คน เกิดการสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 30 นวัตกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มากกว่า 48 ล้านบาท  นับเป็นนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรในพื้นที่  กระตุ้นการบริโภคของประชาชนภายในประเทศจากสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมจากวัตถุดิบท้องถิ่น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจ จากการพัฒนาสินค้านวัตกรรมจากฐานรากด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงการทำงานกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาพื้นที่อย่างรวดเร็ว อันจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างขีดความสามารถของชุมชนในการนำนวัตกรรมไปใช้เปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน...” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวสรุป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...