วช. หนุนวิจัย พัฒนาท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ...

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ซึ่งมี พลเอก วินัฐ อินทรสุวรรณ เป็นหัวหน้าทีมฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จ “ โครงการยกระดับอาชีพการนวดแผนไทยและสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ” 


พล.อ.วินัฐ อินทรสุวรรณ
หัวหน้าทีมผู้ทรงคุณวุฒิ วช.
ให้คำแนะนำคณะทีมวิจัยฯ

โดยมี อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผศ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณะทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบนเส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จัก และนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น


อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า.. โครงการวิจัยดังกล่าวฯ มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น โดยนำภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ มาประยุกต์ซึ่งเป็นการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการ “บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” นำไปสู่การพัฒนาชุมชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ และมีส่วนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผศ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า.. โครงการ “ การยกระดับอาชีพการนวดแผนไทยและสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ” ผลการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการทั่วไปการนวด และสปา 2) กายวิภาคเบื้องต้น 3) การนวดแผนไทย 4) การนวดเท้า 5) การทำสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ความปลอดภัย 7) บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 8) การตลาด และ 9) เทคโนโลยีและหลักสูตรพัฒนาอาชีพการนวดแผนไทยและสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 60 ชั่วโมง และการสร้างสปาตามอัตลักษณ์ จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) สปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชมรมนวดวัดตุ๊กตานำเสนอเอกลักษณ์ของส้มโอและใบบัวบก 2) สปาออร์แกนิกชุมชนบ้านหัวอ่าว นำเสนอเอกลักษณ์ของฝรั่ง ส้มโอ และข้าวสาร นำไปสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ตลาดน้ำลำพญา เส้นทางที่ 2 ตลาดน้ำดอนหวาย เส้นทางที่ 3 ตลาดดอนหวาย และ เส้นทางที่ 4 บ้านศาลาดิน 

“ การวิจัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้และหลักสูตรพัฒนาอาชีพการนวดแผนไทยและสปา โดยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความหลากหลายและโดดเด่น เช่น แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การนวดแผนไทย ฤาษีดัดตน การฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย การล้างพิษ การทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน สปา เป็นต้น สู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามเส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี นำไปสู่ปัจจัยในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างแท้จริง ” หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าว


ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบนเส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี ล่องเรือซึ่งมีกิจกรรมการนวดบนเรือพร้อมเยี่ยมชมสถานที่ ได้แก่ 1) วัดท่าพูด 2) วัดไร่ขิง 3) สวนสามพราน 4) โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5) วัดสรรเพชญ 6) ตลาดน้ำดอนหวาย และ 7) อารามเต๋าไท่เสวียนก้วน (อารามลัทธิเต๋า ที่มีทำเลที่ตั้งมงคลที่สุด 1 ใน 4 ของโลก) ชมการสาธิตการนวดแผนไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชุมชน เป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 

ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อรับบริการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุลเป็นฐานราก ในการพัฒนาประเทศและหากท่านใดสนใจสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประหยัด ปานเจริญ (081-3038556) คุณจิดาภา จินดานุช (088-6280695) และ คุณพิมพ์ชนก มูลมิตร์ (085-2265097)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...