ทอ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2566 และ สาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัย ...

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2566 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ
ผบ.ทอ.
โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบิน หน่วยรบ และส่วนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจำลองการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับ, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศร่วมกับการปฏิบัติการทางไซเบอร์, การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การลำเลียงทางอากาศ, การควบคุมไฟป่าร่วมกับการปฏิบัติการทางอวกาศ, การค้นหาช่วยชีวิตและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับชุด Medical Emergency Response Team : MERT ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศในการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยพิบัตินอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง “ ชุดสั่งการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเคลื่อนที่ ” (Command Control Mobile : C2 Mobile) เพื่อรองรับกรณีที่มีการร้องขอการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยใช้ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (Air Command and Control System : ACCS) เป็นเครื่องมือในการสั่งการและควบคุม ด้วยแนวคิดการปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ระบบข้อมูลการบัญชาการและควบคุม ระบบแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศ และ ระบบการติดต่อสื่อสารกับนักบินบนอากาศยาน ซึ่งชุดสั่งการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเคลื่อนที่ดังกล่าว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการทางการแพทย์ มอบชุดยาและเวชภัณฑ์ ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและประชาชนโดยรอบพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบจากการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศในอดีต ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกองทัพอากาศทั่วโลก เป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถการใช้อาวุธ และการปฏิบัติภารกิจของนักบิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน หรือหน่วยรบ โดยในปัจจุบันได้เพิ่มเติมรูปแบบให้สอดคล้องครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ในส่วนของการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล, พื้นที่การฝึก กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 46 และโรงเรียนการบิน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท 15 ชนิด ดังนี้..


ประเภทที่ 1 การแข่งขันทั่วไป จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด การบินค้นหาและช่วยชีวิต การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ การบินรับ-ส่งข่าวสาร การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน 
ประเภทที่ 2 จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การบินควบคุมไฟป่า การบินแจ้งเตือนในอากาศ การบินปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ และการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี 

กองทัพอากาศ ตระหนักในหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย โดยได้ดำรงความพร้อมของกำลังทางอากาศ และพัฒนาศักยภาพของกองทัพอากาศในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ข้อมูลข่าวสาร และกำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการนำยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถทางทหารไปปรับใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...