วช. ห่วงใยประชาชน นำ “ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ” ที่สกัดจากข้าวไทย มาแนะนำบนเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ...

ที่ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ว่า.. วช. ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป ซึ่งในวันนี้ วช. ได้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ” (SYNBIO TOTAL RICE) ของนายฐาปกรณ์ ชุมพล นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2565 ระดับดีเด่น สาขาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) และการที่ วช. นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ” มาแนะนำในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าหากมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้


นายฐาปกรณ์ ชุมพล กล่าวว่า.. จุดเริ่มต้นมาจากนักศึกษารุ่นพี่ ที่พยายามใช้วัตถุดิบหลายอย่างกระตุ้นจุลินทรีย์โพรไบโอติก อาทิ ผลไม้ และธัญพืชหลายชนิด แต่ไม่สามารถทำให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกอยู่รอด จึงพยายามเรียนรู้ และนำมาต่อยอด ประกอบกับได้ค้นพบว่าข้าวไทยทำให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกอยู่รอดได้อย่างแท้จริง ด้วยการทดสอบขนาด สายพันธุ์ รวมถึงข้าวผ่านการสุกแบบใดจึงจะทำให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเกาะติด ซึ่งผลการทดลองในห้องแล็บเป็นที่น่าพอใจ จนนำไปตีพิมพ์ในวารสารประเทศอังกฤษได้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ” (SYNBIO TOTAL RICE) มาจากข้าวสีสามสายพันธ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวลืมผัว, ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวหอมสีนิล, น้ำมันรำข้าว และ จุลินทรีย์โพรไบโอติก รวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงทดสอบขนาดเม็ดข้าวด้วย ส่วนน้ำมันรำข้าวใช้ขั้นตอนหีบเย็น เนื่องจากถ้าใช้ความร้อนจะไปทำลายสาร Bioactive Compounds


ผศ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย เปิดเผยว่า.. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ” (SYNBIO TOTAL RICE) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก ข้าวสีสายพันธุ์ไทย และน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ นำส่วนประกอบทั้งสามส่วนมาประกอบกันทำให้มีคุณค่าทางสารอาหารสูง รวมถึงจุลินทรีย์โพรไบโอติก มีคุณสมบัติที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยในการรักษามะเร็ง การติดเชื้อ HIV และ COVID-19 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนม ซึ่งนมนั้นมีประโยชน์แต่อาจไม่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงจุลินทรีย์โพรไบโอติกได้ 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ คือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดจากการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก ที่ได้ทุนของ วช. เมื่อปี 2564 ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์แบบแห้ง ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกแคปซูลแข็ง รูปแบบการบริโภคไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยทั่วไปในท้องตลาด สะดวกต่อการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ อีกด้วยทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ยังได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ จากเวที “ 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ” จากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ เวที “ Seoul International Invention Fair 2019 ” (SIIF 2019) จาก กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุมศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 (ระดับบัณฑิตศึกษา) ด้วย


กิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “ เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...