กก. ร่วมกับ สช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ...

ที่ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ห้องไมด้าส 1 / เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation) ต่อ (ร่าง) ระเบียบวาระ ว่าด้วย การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) จากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและประชาชน สู่การเป็นนโยบายสาธารณะต่อไปในอนาคต


Calories Credit Challenge: CCC ถือเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในเชิงพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมทางกาย และข้อมูลการออกกำลังกายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ Dash Board สถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจำแนกตามพื้นที่ จำแนกตามกลุ่มวัย จำแนกตามรูปแบบการออกกำลังกาย โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการโดย “ สมัชชาสุขภาพ ” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  นำโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565 – 2566 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ ทางคณะทำงานมีเป้าหมายในการบรรจุ (ร่าง) นโยบายสาธารณะ เรื่องการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...