พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 67 โดยเป็นปีแรกที่รับนายทหารหญิงเข้ารับการศึกษา ...

วันนี้ (วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีนายทหารนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 92 คน ข้าราชการทหาร ตำรวจ สังกัดหน่วยนอกกองทัพอากาศ จำนวน 10 คน  และนายทหารจากมิตรประเทศ จำนวน 8 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อีกทั้งในปีนี้มีนายทหารนักเรียนหญิงเข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จำนวน 6 คน

ในการนี้ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 67 มีใจความดังนี้ “ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 67 ในวันนี้ ในนามของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ขอต้อนรับนายทหารนักเรียนทุกท่านด้วยความยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารจากต่างเหล่าทัพ นายตำรวจ และนายทหารจากมิตรประเทศที่ได้มาเรียนร่วมกับนายทหารของกองทัพอากาศ ณ สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่มุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะเป็นผู้นำ ผู้บังคับบัญชา และนายทหารฝ่ายเสนาธิการในอนาคตให้แก่กองทัพอากาศ นายทหารนักเรียนทุกท่าน ณ ที่นี้ ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา ซึ่งในการพัฒนากองทัพอากาศให้บรรลุถึงการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคตามวิสัยทัศน์กองทัพอากาศ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความจงรักภักดี ทุ่มเท เสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีวินัย มีจิตวิญญาณความเป็นทหาร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตน ให้เท่าทันกับวิทยาการสมัยใหม่ อีกทั้งปฏิบัติตนให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงสร้างเสริมหน่วยงานให้มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสืบไป ”โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ ที่ได้สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อพัฒนากองทัพมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธการ งานเสนาธิการกิจและในการบริหารจัดการ โดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศที่ว่า “ เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารหลักของกองทัพอากาศที่สร้างผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการชั้นนำในภูมิภาค ” ซึ่งนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และ กำลังความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการที่มีความพร้อมทั้งคุณภาพ คุณธรรม ที่จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่กองทัพและประเทศชาติ เพื่อพัฒนากองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ สร้างชื่อเสียง และเกียรติภูมิมาสู่กองทัพ และประเทศชาติ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งของสังคมสืบไป


ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 73 ปี ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ยังคงมุ่งมั่นผลิตผู้นำ ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการที่มีความพร้อมทั้งคุณภาพ คุณธรรม และความรู้ ที่จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่กองทัพและประเทศชาติ สมดั่งคำขวัญของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศที่ว่า “ นตถิ ปญญาสมา อาภา - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี ” ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...