วช. นำ “ คูดี้ เคยูทัวร์ ” แชทบอทอัจฉริยะ โชว์บนเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ...

ที่ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 / เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมี นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ ทั้งในการสนับสนุนแผนงานของการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสร้างเวทีสำคัญในการเชิดชู และให้โอกาสนักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยผ่านการจัดเวที NRCT TALK ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ตลอดทั้งปี มีนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดกรองในเวทีรางวัลระดับประเทศ มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวที NRCT TALK อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ วช. ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ คูดี้ เคยูทัวร์ ” แชทบอทอัจฉริยะ ของ นางสาวสรณีย์ ฉัตรชลอลักษณ์ และ นางสาวธารณี หวังชูธรรม นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จารุภา วิภูภิญโญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลงานวันกล่าวได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 มาโชว์ในครั้งนี้


นางสาวสรณีย์ ฉัตรชลอลักษณ์ กล่าวว่า.. “ คูดี้ เคยูทัวร์ ” แชทบอทอัจฉริยะ มีความคิดมาจากที่เป็นเด็กมาจากต่างจังหวัด และต้องหาที่พัก แต่ไม่มีใครแนะนำทำให้ไม่รู้ว่าคณะที่เรียนอยู่ตรงไหน ใกล้กับสถานที่ใดบ้าง และจากที่ได้เรียนวิชาแชทบอท จึงมีแนวคิดนำวิชาที่ได้เรียนมาต่อยอดเป็น “ คูดี้ เคยูทัวร์ ” แชทบอทอัจฉริยะ 


นางสาวธารณี หวังชูธรรม กล่าวเสริมว่า.. การจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัดมาก การเดินทางมาเรียนใช้เวลาเป็นชั่วโมง จึงสิ้นใจมาอยู่หอ ตอนมาศึกษาปีที่ 1 มีความสับสนมากในการหาสถานที่ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลายประตูมาก จึงได้หาข้อมูลในเว็บไซต์หาที่พัก ผลปรากฎว่ามีหลายเว็บไชต์ทำให้เสียเวลาในการค้นหา พอหาหอได้ ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รีวิวไว้ จึงตัดสินใจร่วมกับเพื่อนทำการศึกษา “ คูดี้ เคยูทัวร์ ” แชทบอทอัจฉริยะ

นาย ' เอนก บำรุงกิจ '
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมซักถามและให้คำแนะนำ นักวิจัยผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “ คูดี้ เคยูทัวร์ ”
“ คูดี้ เคยูทัวร์ ” แชทบอทอัจฉริยะ ใช้เวลาศึกษา 3 เดือน รวบรวมข้อมูลที่พัก ให้ผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยแบ่งแยกเมนูไว้ชัดเจน เช่น ที่พักอาศัยใกล้คณะ ช่วงราคา และการรีวิวที่ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกและง่ายในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสำรวจปัญหาของนิสิต นักศึกษาในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิต นักศึกษา ที่เข้ามาใหม่จะไม่ทราบเส้นทาง เมื่อค้นหาหอพักผ่านทางเว็บไชต์ พบว่ามีความหลากหลายและกระจัดกระจายมาก รวมถึงไม่ระบุว่าอยู่ใกล้กับคณะใดและไม่มีรีวิวประกอบการพิจารณา ซึ่งแชทบอท “คูดี้ เคยูทัวร์” ที่ผู้ประดิษฐ์พัฒนาขึ้นนี้ จะมาช่วยขจัดปัญหาความยุ่งยากในการค้นหาหอพักของนิสิต นักศึกษา เพราะคูดี้ เคยูทัวร์ ได้รวบรวมข้อมูล ผ่านแอปพลิเคชัน Line อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์รอบสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19 กลุ่มเป้าหมายของคูดี้ เคยูทัวร์ คือ นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร และผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์รอบสถานศึกษา สำหรับประโยชน์ที่จะได้จากคูดี้ เคยูทัวร์ มี 3 ข้อ คือ 1. ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมประกอบการตัดสินใจหาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ 2. ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการหาข้อมูล และ 3. ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้เช่า และเพิ่มรายได้ในกับผู้ประกอบการอีกด้วยนางสาวธารณี หวังชูธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า.. การเป็นนักบัญชีไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับแค่เรื่องตัวเลข แต่นักบัญชีสามารถนำตัวเลขไปต่อยอดในเชิงนวัตกรรมได้ และอยากจะฝากพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ว่าถ้าใจเรื่องเรื่องนวัตกรรม ไม่ควรจะจำกัดขอบเขตของตัวเองว่านักบัญชีทำได้แค่อย่างเดียว โลกใบนี้เทคโนโลยีกว้างไกลมากขึ้นทุกวัน เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้ตามเทคโนโลยีได้ทุกวันเช่นกัน

การต่อยอดในอนาคตผลงาน “ คูดี้ เคยูทัวร์ ” จะถูกส่งมอบให้คณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลสู่รุ่นต่อไป นอกจากนี้ ผลงาน คูดี้ เคยูทัวร์ ยังสามารถเป็นต้นแบบและขยายขอบเขตไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้อีกด้วย

กิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “ เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...