วช. หนุน จุฬาฯ พัฒนาเท้าเทียมไดนามิกส์ ทางเลือกใหม่ผู้พิการขาขาด ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนผลงาน “ เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง ” แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และคณะ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมให้จำนวนผู้พิการที่ด้อยโอกาสได้ใช้เท้าเทียมที่มีคุณภาพดี ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการขาขาดให้ดีขึ้น

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นองค์ความรู้ที่เสริมศักยภาพในด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สนับสนุนในภาคการผลิตต่าง ๆ สามารถขยายผลต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดย วช. ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และคณะ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานโครงการ “ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้มีการนำเท้าเทียมไดนามิกส์ ไปมอบให้กับผู้พิการขาขาดตามโรงพยาบาลกว่า 13 แห่ง จำนวน 67 ขา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการขาขาดให้ดีขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าเท้าเทียมจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงได้อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า.. ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการขาขาด 39,647 คน กว่า 95 % ของผู้พิการขาขาดใช้เท้าเทียมด้อยคุณภาพ Sach Foot น้ำหนักมากและไม่มีข้อเท้าทำให้เดินไม่ดี ดังนั้น ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาเท้าเทียมไดนามิกส์ (Dynamic Foot) คุณภาพสูงขึ้นซึ่งมีความยืดหยุ่นสามารถงอเท้าและเก็บพลังงานในเท้าเทียมได้ทำให้มีแรงส่งขณะเดิน ตัวเท้าทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มีน้ำหนักเบาแข็งแรง ผู้พิการสวมใส่แล้วจะเดินในพื้นที่ขรุขระ ออกกำลังกาย และวิ่งเหยาะๆ ได้เหมือนคนปกติ เท้าเทียมที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ทดสอบความแข็งแรงตามมาตรฐานสากล ISO 10328 จากประเทศเยอรมนีและได้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485 ซึ่งผลงานเท้าเทียมไดนามิกส์นี้ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แบบจดแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการจดอนุสิทธิบัตร และขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย การขอใบรับรอง MIT (Made in Thailand) และการรับรองมาตรฐานสากล CE Mark อีกด้วย “ การดำเนินการทดสอบด้านคลินิกพร้อมประเมินผลด้านคลินิกกับผู้ป่วย ซึ่งได้ทำการทดสอบกับผู้พิการจำนวน 20 ราย โดยผลการทดสอบเบื้องต้นเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับดีมาก และผู้พิการใช้ระยะเวลาในการปรับตัวให้คุ้นชินประมาณ 2 สัปดาห์ โดยเท้าเทียมไดนามิกส์ที่พัฒนาขึ้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสมรรถนะของเท้าเทียมไดนามิกส์นำเข้าที่มีขายในท้องตลาด พบว่าเท้าเทียมที่ผลิตและพัฒนาขึ้นมีสมรรถนะมีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ แต่สามารถทำต้นทุนการผลิตได้ถูกกว่าการนำเข้าถึง 5 เท่า ทำให้สามารถลดการนำเข้าสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทางด้านกายอุปกรณ์ซึ่งมีราคาสูงมากได้ นอกจากนี้ การนำมาซึ่งการผลิตในเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ยังสามารถขยายการผลิตเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านบริษัท มุทา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Spin-off จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์และสิ่งปลูกฝังทางด้านออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นการเพิ่มรายได้และโอกาสการส่งออกและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับเท้าเทียมไดนามิกส์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. เพื่อจัดทำโครงการกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้มีการนำเท้าเทียมไดนามิกส์ จำนวน 67 ขา ไปให้กับผู้พิการขาขาดตามโรงพยาบาลกว่า 13 แห่ง และมีผู้พิการขาขาดที่นำผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ผ่านโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งสิ้น 78 คน ซึ่งขณะนี้ผลงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอเข้าอยู่ภายใต้สิทธิการรักษาของรัฐบาล อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงเท้าเทียมไดนามิกส์คุณภาพสูงได้ ถือเป็นการช่วยผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผลงาน “ เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง ” ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ “ งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ วช. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 -20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาอีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...