“ เฉลิมชัย ” เดินหน้าแผนพัฒนาเกลือทะเลไทย สั่ง “ อลงกรณ์ ” นำทัพบอร์ดเกลือ ยกระดับการผลิตขยายตลาดต่างประเทศ ...

“ เฉลิมชัย ” สั่งเดินหน้าแผนพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 ดีเดย์ 1 ตุลาคม “ อลงกรณ์ ” นำทัพบอร์ดเกลือ เร่งเครื่องพัฒนายุ้งฉาง ยกระดับการผลิตขยายตลาดต่างประเทศ เพิ่มกลไกรักษาเสถียรภาพราคาเป็นครั้งแรก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร, ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทย (Salt Academy) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเพชรบุรี (AICเพชรบุรี) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์นาเกลือ เข้าร่วม  

ดร. ' เฉลิมชัย ศรีอ่อน '
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

โดย นายอลงกรณ์ กล่าวในวาระประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า.. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้เดินหน้าแผนพัฒนาเกลือทะเลไทยปี2566 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1ตุลาคม พร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 นอกจากนี้ได้มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยในการประชุมครั้งหน้า เพื่อให้ข้อมูลด้านเกลือ ผลิตภัณฑ์เกลือและตลาดเกลือในต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากทูตเกษตร ในด้านการขยายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ นอกจากนี้ได้กำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการที่เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรกในวันที่  9 กันยายน 2565  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขอให้สถาบันพัฒนาเกลือทะเลไทยเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วย

ประธานที่ประชุมยังแจ้งถึงการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์จังหวัดเพชรบุรี และการคิกออฟโครงการส่งเสริมสาหร่ายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายอาหารแห่งอนาคต ในจังหวัดเพชรบุรี มีศูนย์วิจัยทรัพยากรประมงชายฝั่งและศูนย์เพาะเลี้ยงน้ำจืด กรมประมง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การแปรรูป และการตลาด โดยสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายหรือทำนาสาหร่ายประกบคู่กับนาเกลือ นากุ้งเป็นรายเสริมแบบเกษตรไฮบริดจ์

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบ.. 

(1) รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือทะเล พื้นที่การผลิตเกลือทะเลและปริมาณเกลือทะเล ปีการผลิต 2564/2565 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 723 ครัวเรือน จำนวน 1,211แปลง พื้นที่ 13,408 ไร่ มีปริมาณผลผลิตคงค้างในยุ้งฉาง จำนวน 13,408 ตัน

(2) ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมหลายประการได้แก่ การทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566-2570 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร การฟื้นฟูพิธีแรกนาเกลือและพิธีทำขวัญเกลือ การขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) มีเกษตรกรผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 11 ราย พื้นที่ 809.39 ไร่ การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย การแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อก โดยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชดเชยส่วนต่างราคาขายเกลือทะเลให้กับเกษตรกร จำนวน 111 ราย ปริมาณเกลือทะเล 39,841.167 ตัน ค่าชดเชยส่วนต่างราคาเกลือทะเลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงิน จำนวน 9,960,291.75 บาท การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายสำหรับบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ โดยการช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในปี 2565 มีเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการช่วยเหลือ 80 ราย พื้นที่ 719.50 ไร่ เป็นเงินรวม 877,790 บาท การส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลให้เป็นมรดกทางการเกษตรของโลก การกำหนดแนวทางการส่งออกเกลือทะเลไปต่างประเทศ เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น เกลือสำหรับละลายหิมะบนถนนหรือรันเวย์สนามบิน การตรวจเยี่ยมหน่วยงานและภาคีเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดจันทบุรี โดยเน้นติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเล และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้จากนาเกลือทะเลมาในการปลูกไม้ผล

(3) แผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีกิจกรรมในการพัฒนาเกลือทะเลภายใต้ 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเกลือทะเลเพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล กิจกรรพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตเกลือทะเล และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ขอให้หน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและจัดทำแผนการบูรณาการดำเนินการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ต่อไป

ที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลม ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่แล้ว ในการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือของสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ของจังหวัดเพชบุรี จากเดิม ซึ่งครบกำหนดชำระภายใน วันที่ 31สิงหาคม 2565 เป็น ครบกำหนดชำระภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยไม่คิดดอกเบี้ยและค่าปรับ เป็นระยะเวลา 3  ปี  จังหวัดสมุทรสาคร ขอขยายระยะเวลา 2 ปี และจังหวัดสมุทรสงคราม ขอขยายระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะนำเสนอเรื่องการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของเกษตรกรดังกล่าวให้ทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ.. (1)โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่แล้ว โดยการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล จำนวน 110 ราย รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของฟาร์ม แผนปรับปรุงกระบวนการผลิต และความสามารถในการชำระเงินกู้  โดยให้ใช้หลักประกันตามวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. และอื่นๆ ที่ ธกส. กำหนด กรณีผู้กู้ที่เป็นรายบุคคล คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR ต่อปี  ผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคล คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยเรียกเก็บจากผู้กู้รายบุคคลอในอัตรา MRR-3 ผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคลในอัตรา MLR-3 และกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันกู้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการชดเชยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ธ.ก.ส.  กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามกำหนด ธนาคารคิดดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ไม่ได้ชำระตามกำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา อีกร้อยร้อยละ 3  ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ โดยให้ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีมติอนุมัติ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ธ.ก.ส. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาข้อมูลต้นทุนการปรับปรุงยุ้งฉางแต่ละขนาด และงบประมาณวงเงินในการปรับปรุงยุ้งฉางสำหรับเก็บเกลือของเกษตรกรด้วย

(2) โครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 โดยชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย เพื่อชะลอการขายเกลือทะเล ราคาคงที่ ในราคา 1.50 บาท ต่อกิโลกรัม บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือด้านค่าใช้จ่ายในครอบครัวและหนี้สิน และยกระดับราคาเกลือให้สูงขึ้น รักษาราคาให้มีเสถียรภาพ ซึ่งที่ประชุม ให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ธ.ก.ส. กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการสินเชื่อชะลอการขายสินค้าเกษตรอื่น เช่น ข้าว ผลไม้ (ลำไย) ยางพารา และควรให้มีโครงการเสริมสร้างสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตด้วย  

นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาได้เห็นชอบในการปรับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ในปี พ.ศ.2565-2566 เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วย และในการจัดงานพิธีแรกนาเกลือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลเป็นมรดกทางการเกษตรของโลก เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ประเพณี สู่การท่องเที่ยว ให้ประสานทาง ททท. ร่วมด้วย ทั้งนี้อาจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมอื่นเสริมในงาน เช่น การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ การปั่นจักรยาน เป็นต้น

ในส่วนวาระการประชุมอื่นๆ ผู้แทนจาก กรมการค้าต่างประเทศ  รายงานการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ทั่วโลกปี 2565 ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. มีปริมาณการนำเข้าเกลือ 98,985 ตัน มูลค่า 164,399,917 บาท มีพบว่าปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน ม.ค.-ก.ค. มีปริมาณการนำเข้า 80,750 ตัน มูลค่า 151,481,437 บาท

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ได้เสนอถึงแนวทางในการยกระดับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและให้ทางสถาบันเกลือทะเลไทยศึกษาในรายละเอียดต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’