วช. ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผลักดันงานวิจัย สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ”ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้ อว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 6 หลักสูตร เพื่อการถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมแก่นักวิจัยนักวิชาการในทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยจัดอบรมหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร และได้จัดอบรมไปแล้ว 4 หลักสูตร คือ 1) “ การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” 2) “ การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ” 3) “ การวิจัยด้านสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” และ 4) “ การวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ” ในวันนี้เป็นการอบรมหลักสูตรที่ 5 (EP5) “ การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ” ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังส่งผลกระทบให้เกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงในระยะหลังประเทศไทยได้มีการยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการประกาศว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับประเด็นตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมของประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ ตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ การอบรมมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1) หลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) หลักสูตรการวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3) หลักสูตรการวิจัยด้านสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4) หลักสูตรการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

5) หลักสูตรการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

และ 6) หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 


โดยจัดผ่านระบบ zoom meeting ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2565 โดยอบรมหลักสูตรละ 3  วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรและนักวิชาการชั้นนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ได้รับการยอมรับในระดับเชิงพื้นที่สู่ระดับสากลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...