“ ก.เกษตรฯ ”จับมือ “ หอการค้าไทย ” ตั้งกลไกใหม่ “ กรกห. ” ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง สู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหาร ภายในปี 2030 ...

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ หอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยในวันนี้ ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

     

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วย 3 แนวทาง (3 Value Chains) คือ การค้า&การลงทุน, เกษตร&อาหาร และ ท่องเที่ยว&บริการ เพื่อขับเคลื่อน BCG และ ESG Model เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนของ 29 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 12 คณะทำงาน โดยโครงสร้างเครือข่ายได้แก่ หอการค้า 76 จังหวัด, สมาคมการค้า 144 สมาคม, หอการค้าต่างประเทศ 40 ประเทศ, มหาวิทยาลัยหอการค้า และ YEC รวมสมาชิก 114,849 ราย ซึ่ง หอการค้าฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ รองประธานหอการค้า ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์, นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์, นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา และ ดร.ขนินทร์ ชริศราพงษ์ กก.บห. รวมทั้ง น.ส.ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย นำเสนอประเด็นการหารือ..

1. การปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการสร้างเกษตรมูลค่าสูง

 2. การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022

 3. การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต  

 4. การส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ไทย (โคเนื้อ)

 5. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Foods)

ทางด้าน นายอลงกรณ์ ได้กล่าวถึง 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1.การตลาดนำการผลิต, 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0, 3.นโยบาย 3s Safety Security and Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน, 4.ยุทธศาสตร์เชิงรุกสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย และ 5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง 


ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารท็อปเทนของโลกและมหาอำนาจอาหารภายในปี2030 พร้อมกับเสนอกลไกความร่วมมือในรูปคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หริอ กร.กห. เช่นเดียวกับที่ได้จัดตั้งกรกอ.คือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าฯ ได้แสดงความเห็นด้วยและยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป

    

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงประเด็นความร่วมมืออื่นๆเช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา NSW (Trade & Services4.0) ,มาตรการสุขอนามัยSPS และมาตรการปกป้องทางการค้า , การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ,โครงการ The Brand Projectสู่เกษตรมูลค่าสูง ,โครงการพัฒนาตลาดและร้านค้าเกษตรออนไลน์และออฟไลน์ ,โครงการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร ,โครงการส่งเสริมระบบประมูลสินค้าเกษตร ,โครงการพัฒนาระบบความเย็น (Cold Chain) , โครงการ GMP plus ,โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองและชนบท ,โครงการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า , ความร่วมมือด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร , การสนับสนุนการค้าและการกระจายผลไม้และสินค้าเกษตรเช่นการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ , การพัฒนาแรงงานและการส่งเสริมการศึกษาภาคเกษตรโดยมหาวิทยาลัยหอการค้า , การผนึกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF)กับนักธุรกิจรุ่นใหม่(YEC)ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AIC)77จังหวัดและศูนย์ความเป็นเลิศ23ศูนย์ซึ่งมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดเป็นกรรมการบอร์ดAICเพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเกษตรเช่นสตาร์ทอัพเกษตรและเอาเอ็มอี.เกษตรในแต่ละจังหวัด เป็นต้น


ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร, นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness), น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ, นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร, ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ผู้แทนสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เข้าร่วมด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...