ศปป.5 กอ.รมน. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2 ...


จ.สงขลา / เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. จัดกิจกรม " พัฒนาศักยภาพสื่อแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2 " อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อแบบมีส่วนร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสื่อมวลชนภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพสื่อแกนนำ ให้สามารถผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าแก่สังคมบนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมครั้งนี้ สื่อมวลชนรุ่นผู้นำ 140 คน จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลา เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสารคดีสั้น ด้วยเทคนิค MOJO (Mobile Jounalism) รวมถึงฝึกปฏิบัติการเขียนบทสารคดี และการตัดต่อ โดยแบ่งพื้นที่ฝึกปฏิบัติ 3 ส่วน ได้แก่- เกาะยอ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ การจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับชุมชน รวมถึงการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์ควบคู่กันอย่างสมดุล- โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 แหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการเกษตร แก่พลทหารและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่มีความปลอดภัย และสามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


- วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ อำเภอสะบ้าย้อย กลุ่มวิสาหกิจตัวอย่างที่บุกเบิกการปลูกกาแฟโรบัสต้าเป็นแห่งแรกๆ ของภาคใต้ และต่อยอดการผลิตสู่กาแฟคุณภาพดี ไปจนถึงการนำกาแฟมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ ชาจากดอกกาแฟ และสีย้อมผ้าจากกาแฟ เป็นต้น


ทั้งนี้ ในการฝึกปฏิบัติ ยังได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีของสื่อรุ่นผู้นำ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลสื่อพอเพียงยอดเยี่ยม, รางวัลบทยอดเยี่ยม, รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม, รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม และ รางวัลสร้างสรรค์สู่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมวลชนทั้ง 140 คน ยังได้รับเข็มพอเพียง และหนังสือ Porpeang ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันความพอเพียง

ในโอกาสนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และผู้อำนวยการสถาบันความพอเพียง ได้กล่าวบรรยายพิเศษ และให้วิสัยทัศน์ต่อความสำคัญของสื่อมวลชนภูมิภาค ผู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อสังคม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา พัฒนาสังคม ประเทศชาติไปสู่ความเจริญและความมั่นคงได้อย่างแท้จริง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...