“ กลุ่มสตรีไทย สู่สมัชชาสตรีแห่งชาติ ” จัด “ เสวนาแนวทางยกระดับสตรีไทย ” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ...

ที่ โรงแรม เดอ ไพร์ม ซอยรางน้ำ พญาไท กทม. / เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2565 “ กลุ่มสตรีไทย สู่สมัชชาสตรีแหงชาติ ” เสวนาแนวทางยกระดับกลุ่มเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ซึ่งดำเนินการโดย กลุ่มพลังสามัคคีประชาชนผู้บริโภคสตรี 2 แผ่นดิน ซึ่งมีตัวแทนสตรีเข้าร่วมเสวนา  โดยมี นายสมพร  มูสิกะ เลขาธิการสภากรรมกรแห่งชาติ,  นายอนันต์  ประพงษ์ นักทฤษฏี กรรมการ สภากรรมกรแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน กลุ่มสตรีไทยนำโดย น.ส.สุวันนี ไวศรีแสง เลขาธิการกลุ่มพลังสามัคคีประชาชนผู้บริโภคสตรี 2 แผ่นดิน 10/441 รักษาการประธานกลุ่มฯ , ดร.นวพร สอดศรี คณะกรรมการสถานพินิจกรุงเทพมหานคร, อนุกรรมาธิการ เทียนชนวน (สว.), สมาชิก Zonta 9 ประเทศไทย , น.ส.ณัฏฐพัชร  ภูมิกมลพงศ์ ประธานกลุ่มพลังใจแผ่นดิน , นางกิมอัง พงษ์นารายณ์ ตัวแทนชาวนา , น.ส.วิเชียรระวี.พันหล่อมโส ประธานกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันจังหวัดราชบุรี , น.ส.อรจิรา ผาดเกิดรองเลขาธิการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมจิตอาสาสัมพันธ์ ,  นางสาวอักษิกา  เกษรสกุล หัวหน้ากลุ่มต้นกล้า เทิดทูนสถาบัน , กลุ่มตัวแทนแม่บ้านตำรวจ และ ตัวแทนกลุ่มสตรีจากราชบุรี เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้น.ส.สุวันนี ไวศรีแสง เลขาธิการกลุ่มพลังสามัคคีประชาชนผู้บริโภคสตรี 2 แผ่นดิน10/441, รักษาการประธานกลุ่มฯ ได้กล่าวว่า.. สำหรับวันนี้วันสตรีสากลแห่งชาติ สอดคล้องกับกลุ่มพลังสามัคคีประชาชนผู้บริโภคสตรี 2 แผ่นดิน 10/441 เป็นการสอดคล้องกันว่า เราจะเริ่มทำงาน เปรียบเสมือนแม่ แม่คือผู้อุ้ม แม่คือผู้แก้ปัญหา แม่คือผู้ให้เกิดการพัฒนา สร้างความสุขความเจริญ ความศิวิไลซ์ให้กับประเทศไทย นี่คือพลังสามัคคีประชาชนผู้บริโภค สตรี 2 แผ่นดิน 10/441 ในวันสตรีสากลแห่งชาติในวันนี้ กันว่า...ก้าวที่กล้าของเรา สตรีจะเริ่มทำงานผู้ทำพัฒนามุ่งหน้าแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาสร้างปัจจัย 4 + 2 เพื่อสร้างความสุขประเทศไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ยืนหยัดคู่ประเทศไทยตลอดไป  นี้คือพลังสามัคคี  น.ส.สุวันนี ฯ ได้กล่าวทิ้งท้าย ...

ดร.นวพร สอดศรี คณะกรรมการสถานพินิจกรุงเทพมหานคร, อนุกรรมาธิการ เทียนชนวน (สว.) , สมาชิก Zonta 9 ประเทศไทย กล่าวว่า.. ขอเป็นหนึ่งผู้ที่ช่วย ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กและเด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ให้มีที่ยืนและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะและได้รับโอกาสที่ดีในอนาคตและไม่กลับมาเป็นภาระสังคมค่ะ รากฐานของสังคมที่ดี เริ่มที่เยาวชนที่ได้รับการปลูกฝั่งความคิดให้เป็นคนมีตุณธรรม “ เกิดมา ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ”

นางสาวณัฏฐพัชร  ภูมิกมลพงศ์ ประธานกลุ่มพลังใจแผ่นดิน ได้กล่าวว่า.. พลังสตรีที่แข็งแกร่งสามารถขับเคลื่อนภาระกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความมั่นคงในชีวิต ของประชาชนในชาติได้ 

นางวิเชียรระวี พันหล่มโสประธานเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า.. ในฐานะดิฉันเป็นผู้หญิงถ้าได้มีตำแหน่งมีส่วนร่วมในสถาองค์กรผู้บริโภค ดิฉันเห็นปัญหาจากการลงพื้นที่และได้เก็บข้อมูลจากความเหลื่อมล้ำถูกเอารัดเอาเปรียบชึ้งไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้ามีอำนาจจะสร้างงานสร้างอาชีพ กระจายอำนาจสู่ชุมชนให้มีรายได้สู่ระดับสากลแบบยั่งยืน

นางกฤษณา  ทองอิน รองประธานกลุ่มพลังสามัคคีประชาชนผู้บริโภคสตรี 2 แผ่นดิน 10/441 ได้กล่าวว่า.. ก้าวที่กล้าของสตรีมุ่งหน้าแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาสร้างปัจจัย 4+2 เพื่อความสุข ความเจริญ สู่ความศิวิไลยของประเทศไทย ยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดคู่ประเทศไทยตลอดไป

นางกิมอัง พงษ์นารายณ์ ตัวแทนชาวนา จังหวัดชัยนาท ได้กล่าวว่า..  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอยู่ในขั้นวิกฤตสังคมฐานรากของประเทศล้มละลายเกษตรกรไม่มีที่ทำกิน วันสตรีสากลสตรีจะนึกถึงอาหาร นึกถึงการกินอิ่มนอนอุ่น อาหารต้องปลอดภัย รัฐต้องแก้ปัญหาหนี้สินที่ทำกินแล้วใช้เงื่อนไขเมื่อช่วยแล้วต้องมาทำเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9

นางสาวอรจิรา ผาดเกิดรองเลขาธิการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมจิตอาสาสัมพันธ์ กล่าวว่า จะขอรณรงค์เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และแนะนำการแก้ปัญหาเด็ก และสตรี ที่ได้รับความรุนแรง จากครอบครัว และบุคคลภายนอก เมื่อถูกละเมิดสิทธิ เป็นการให้ความรู้ และเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างเครือข่ายสตรีปกป้องสิทธิ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

นางสาวอักษิกา  เกษรสกุลหัวหน้ากลุ่มต้นกล้า เทิดทูนสถาบัน กล่าวว่า บทบาทของสตรีในความหมายของข้าพเจ้า  มิใช่แต่เป็นช้างเท้าหลังให้กับพ่อบ้านหรือผู้นำครอบครัวอย่างเดียวแต่ยังหมาย ถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพร้อมๆกับการดูแลสมาชิกที่เรารับผิดชอบ  ผู้หญิงสามารถทำงานรับผิดชอบได้พอๆกับผู้ชายในบางเรื่องและเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบันมากขึ้น มีบทบาทในการบริหารงาน มากขึ้น  ข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกภูมิใจนะคะ ที่ได้รับบทบาท ในการดูแลสมาชิกในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูน สถาบัน  เพื่อตอบแทน บุญคุณแผ่นดินด้าน นายสมพร  มูสิกะ เลขาธิการสภากรรมกรแห่งชาติ กล่าวว่า.. 8 มี.ค.  วันสตรีสากล สตรีทั้งหลายยกขึ้นสู่การเมือง  สร้างประชาธิปไตย วันสตรีสากลได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนและสถานการณ์โควิด  สตรีต้องแบกภาระหนักยิ่งขึ้น การต่อสู้ของสตรีที่ผ่านมาได้มีวีรสตรีที่กล้าหาญเป็นแบบอย่างของชาติและแบบอย่างของโลก  ด้วยความเข้มแข็งเช่นนี่  จึงมีความหวังว่าแม้สถานการณ์จะวิกฤตเช่นไร  หลักการของสตรีที่ผ่านมาจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของชาติและของโลกได้อย่างแน่นอน


นี่คือสิ่งที่ สตรีทั้งหลายต้องสามัคคีเป็นเอกภาพ ผนึกกำลังอย่างห้าวหาญเพื่อนำโลกไปสู่สันติภาพ  นี่คือความหวังของสตรีในปีนี้  ขอให้จิตใจแห่งการเสียสละและการต่อสู้ได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน


โดยสรุปก็คือ สตรีมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย   โดยผู้นำ หรือตัวแทนแต่ละท่านก็ได้ สะท้อนปัญหา 

ทั้งการต่อสู้ของสตรีที่ผ่านมา และ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นองค์กรสตรีที่ตนเองสังกัดตลอดเวลาที่ผ่านมา  รวมถึงภาระหนี้สินที่กลุ่มสตรีชาวนาประสบมาทั้งในอดีต จวบจนปัจจุบัน ซึ่งยังคงต้องแสวงหาทางออกผ่านกองทุนปลดหนี้ในระดับต่างๆ ด้วย 


นอกจากนี้แล้ว ตัวแทนสตรีบางท่านยังได้สะท้อนปัญหาประชาชนและสตรีด้อยโอกาส ซึ่งสตรีและประชาชนส่วนหนึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเข้าไม่ถึงซึ่งกฎหมายหรือเข้าไม่ถึงซึ่งอำนาจรัฐ   ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ สตรีได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ทั้งการเมืองภาคปกติ และการเมืองภาคประชาชน เพราะตราบเท่าที่ระบอบการเมืองปกติยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และอำนาจรัฐมิได้มาจากภาคพลเมืองจริงๆ คาดว่าการแก้ปัญหาสตรี ย่อมเกิดขึ้นได้น้อยหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย

https://vt.tiktok.com/ZSd15jBX6/

ข้อมูลตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมถูกสะท้อนมาในวันนี้ จะนำไปสู่ การพัฒนาองค์กรสตรีไทยสู่ สมัชชาสตรีแห่งชาติ ในโอกาสต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...