วช. ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน “ อารยะศิลป์ ชัยภูมิ ” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนคำมุ จ.ชัยภูมิ ...


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน “ อารยะศิลป์ ชัยภูมิ ” พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ (เฮือนคำมุ) ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านช้างในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. การจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน เป็นการดำเนินงานของ วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความยั่งยืนในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการจัดตั้ง “ ศูนย์วิจัยชุมชน ” ในภูมิภาคต่าง ๆโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ชุมชน หรือสังคม ได้เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เชื่อมโยงพัฒนาการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
การประชุมเพื่อประชุมหารือจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนฯ “ อารยะศิลป์ ชัยภูมิ ” พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ(เฮือนคำมุ) จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอผ้าซิ่นชัยภูมิ ที่ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา จากการสืบทอดทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตอารยธรรมล้านช้างในประเทศไทย ศิลปะลวดลายบนผืนผ้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และความเป็นมาของคนในแต่ละยุคสมัย โดยมี ดร.คมกฤช ฤทธิ์ขจร เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน สำหรับเป็นสถานที่รวบรวมวัตถุและผ้าโบราณ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านช้างในแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน จะประกอบด้วย หน่วยงานสนับสนุนการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดย วช.มีเป้าหมายให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้สร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่และท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...