" โฆษกกรมศุลกากร " แถลงผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนธันวาคม 2564 ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 : นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration : DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน 

สำหรับการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,509 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 838.63 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้


1. ผลการจับกุมยาเสพติด ..  

- เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม และชุดปฏิบัติการร่วมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดประจำท่าเรือสากล หรือ Seaport Interdiction Task Force : SITF ประกอบด้วยกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันตรวจสอบสินค้าต้องสงสัย ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์)  ซุกซ่อนอยู่แผ่นซิลิโคนปูพื้น น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 897 กิโลกรัม มูลค่า 538.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564    


- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรมศุลกากร โดยคณะทำงานเฉพาะกิจสืบสวนและสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติด และชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF ได้ทำการตรวจสอบพัสดุที่มาจากประเทศโคลัมเบีย ซึ่งตรงกับรูปแบบของการลักลอบส่งยาเสพติดทางพัสดุ ผลการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) ซุกซ่อนอยู่ในผนังกระเป๋าสตรี น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 1,840 กรัม มูลค่า 5.5 ล้านบาท  


 - เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม และชุดปฏิบัติการร่วมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดประจำท่าเรือสากล หรือ Seaport Interdiction Task Force : SITF ประกอบด้วยกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันตรวจสอบสินค้าต้องสงสัย ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ซุกซ่อนอยู่ในชุดกระสอบทรายแบบตั้งพื้นสำหรับฝึกซ้อมชกมวย ห่อหุ้มประมาณ 193.5 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 116.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 - เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กรมศุลกากร โดยคณะทำงานเฉพาะกิจสืบสวนและสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติด และชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF ได้ทำการตรวจสอบพัสดุที่มาจากประเทศ UAE ซึ่งตรงกับรูปแบบของการลักลอบส่งยาเสพติดทางพัสดุ ผลการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) ซุกซ่อนอยู่ในผนังแฟ้มเอกสาร น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 835 กรัม มูลค่า 2.5 ล้านบาททั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวน 10 คดี มูลค่า 699.86 ล้านบาท    

2. ผลการจับกุมบุหรี่ .. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้นำเรือศุลกากรออกลาดตระเวนบริเวณริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบกล่องกระดาษวางอยู่ริมแม่น้ำจำนวนมาก อันเป็นเหตุต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นสินค้าลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร จึงทำการตรวจค้น พบเป็นบุหรี่ อันมีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศ ไม่ติดอากรแสตมป์ และไม่มีหลักฐานผ่านพิธีการศุลกากร รวมจำนวน 40 ลัง (10,000 ซอง) จำนวน 200,000 มวน มูลค่า 660,000 บาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 68 คดี มูลค่า 85.1 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 27 คดี มูลค่า 819,120 บาท

3. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร .. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 กรมศุลกากร โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและการจัดเก็บรายได้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 ได้ทำการตรวจค้นจับกุม รถบรรทุก บริเวณถนน นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ซึ่งบรรทุกกระเทียม เมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น จำนวน 1,000 กระสอบ น้ำหนัก 10,000 กิโลกรัม มูลค่า 272,000 บาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวน 64 คดี มูลค่า 7.09 ล้านบาท ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...