“ ก.ท่องเที่ยวฯ ” ผุดแพลตฟอร์ม “ Ease of Traveling ” รับ นทท. เข้าไทย ยัน ข้อมูลสำคัญครบถ้วน ตรงใจนักท่องเที่ยว ...

วันนี้ (15 ธ.ค.64) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ” อันเป็นการขานรับนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ Entry Thailand มุ่งหวังจะช่วยอำนวยความสะดวกและบูรณาการการปฏิบัติต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย


รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า.. จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ออกมาหลายอย่างเพื่อรองรับความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข เว็บไซต์ “ Entry Thailand ” ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังพัฒนาอยู่นี้ จะมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มกลางข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศและเชื่อมโยงข้อมูลและแอพพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงข้อมูลและแอพพลิเคชั่นที่สำคัญและตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ และก่อนเดินทางออกประเทศ อาทิ ระบบ Thailand Pass ระบบหมอชนะ ระบบการซื้อประกันโควิด ระบบสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระบบอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทย ระบบการขอวีซ่าออนไลน์ ระบบการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น จึงนับว่าเป็นการบูรณาการครั้งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบที่มีความครบถ้วนในการบริหารจัดการที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางกลับ ซึ่งหากเรามีระบบที่สามารถอำนวยความสะดวกเป็นลักษณะศูนย์รวมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ก็เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความพึงพอใจอย่างแน่นอน


ด้าน นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า.. การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการต่างๆ ได้มีการพัฒนาระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน ซึ่ง Ease of Traveling ถือเป็น 1 ใน 12 บริการ ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่มีภารกิจงานบริการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งกรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และกรมสรรพากร ที่ได้มาบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางในรูปแบบ e-Service บนเว็บไซต์ Entry Thailand ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลได้ทุกกระบวนการเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นการดำเนินการที่ช่วยลดขั้นตอนการบริการของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์ Entry Thailand ว่า.. เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ที่เห็นความสำคัญและกรุณาสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อพัฒนาระบบ Ease of Traveling ให้เป็นรูปแบบของเว็บท่า (Web Portal) ที่จะปรากฏขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยทุกขั้นตอน โดยการรวบรวมลิงค์เว็บไซต์และข้อมูลสำคัญซึ่งมีการเชื่อมโยงของระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ การขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ระบบ Thailand Pass) การซื้อประกันสุขภาพ การจองสถานที่กักตัว รวมทั้งการจองโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA + (Safety and Health Administrative Plus) การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งการขอ VISA ผ่านทางเว็บไซต์แล้วโอนค่าธรรมเนียมเพื่อขอเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อมาประกอบการประทับตราอนุญาตเข้าประเทศได้

นายมาฆะ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร กล่าวว่า.. ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้น้ำหนักมากที่สุดเป็นอันดับแรกของการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล และการบริหารราชการรองรับนโยบายต่างๆ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้น จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ควรได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) บนเว็บไซต์ Entry Thailand ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวทิ้งท้ายถึงมาตรการผ่อนคลายที่รัฐบาลขอให้ประชาชนร่วมมือยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีความสุข สนุกสนานกันได้อีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้เฉลิมฉลองในลักษณะเช่นนี้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรซึ่งถ้าหากประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ ก็เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวก็จะสามารถปรับตัวสร้างสรรค์ธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...