ร้อง " เจ้าคณะ กทม. " ช่วยแก้ปัญหาวัดจันทรใน กรณีพิพาทเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดเกรงบานปลาย ...

เมื่อเวลา 12.00 น. วานนี้ (24 ธันวาคม 64) นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย เข้ายื่นร้องเรียนต่อเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรณีที่เกิดข้อพิพาทกันระหว่างเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในกับพระลูกวัดที่เป็นข่าวทำอารยะขัดขืนคำสั่งเจ้าอาวาส  เพื่อให้เจ้าคณะ กทม.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง (พร้อมกับมอบหลักฐานที่มีการยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักพุทธ ร้องพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน รูปปัจจุบันมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการไปร้องทุกข์ที่กองปราบ ว่าผู้ที่แต่งตั้งอาจจะทำการโดยมิชอบ อันจะส่งผลให้เจ้าอาวาสที่ถูกแต่งตั้งมานั้นอาจขาดคุณสมบัติเป็นเจ้าอาวาส ) สืบเนื่องจากนายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย ได้ยื่นร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอให้สอบสวน ตรวจสอบพระสังฆาธิการ จำนวน ๔ รูป กรณีแต่งตั้งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พระธรรมวินัย จารีตประเพณี นั้น

ต่อมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเรื่องร้องเรียนให้กับเจ้าคณะภาค ๑ และเจ้าคณะภาค ๑ ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนโดยมีรองเจ้าคณะ ภาค ๑ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และพระเถระอีกหลายรูปเป็นคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งนายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร ผู้ร้อง ได้เข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน


การที่พระสังฆาธิการ จำนวน ๔ รูป แต่งตั้งเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและพระธรรมวินัยข้างต้นนั้น เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสวัดจันทร์ในรูปปัจจุบันซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยไม่ชอบ ไม่เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ส่วนใหญ่และคณะพุทธศาสนิกชนวัดจันทร์ใน เนื่องจากเจ้าอาวาสดังกล่าวนั้นมาจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับจันทร์ใน ทำให้เกิดความไม่สงบ ขัดแย้งภายในวัดจันทร์ในตลอดมา เช่น

๑.เดิมทีการสวดปาฎิโมกข์ จะต้องให้พระผู้ทรงปาฏิโมกข์หรือพระผู้สวดปาฎิโมกข์จากวัดจันทร์ในคือ ดร.พระมหาวีรวงศ์ เมื่อเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในรูปใหม่มาดำรงตำแหน่ง มีการเรียกประชุมพระสงฆ์ในวัดจันทร์ในหารือว่าจะให้พระสงฆ์รูปใดเป็นพระผู้ทรงปาฎิโมกข์ พระสงฆ์ในวัดจันทร์ในทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ดร.พระมหาวีรวงศ์ เป็นพระผู้ทรงปาฎิโมกข์ดังเช่นเคยปฎิบัติมาทุกๆปี มีเพียงพระสงฆ์เพียง ๒ รูปเท่านั้นที่เห็นว่าควรให้พระสงฆ์จากวัดอื่น แต่เจ้าอาวาสรูปใหม่กลับให้พระจากวัดอื่นมาเป็นผู้ทรงปาฏิโมกข์ ซึ่งขัดกับเสียงของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ เป็นเหตุให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในวัดจันทร์ในไม่เข้าร่วมสวดปาฏิโมกข์

๒.ในการอุปสมบทพระใหม่ เดิมทีจะใช้พระคู่สวดหรือพระกรรมาวาจาจารย์จากวัดจันทร์ใน แต่พอเจ้าอาวาสรูปใหม่มาดำรงตำแหน่งกลับใช้พระจากวัดอื่น ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

๓.ในกรทำวัตรเย็น เดิมทีประเพณีปฎิบัติของพระสงฆ์วัดจันทร์ในจะทำวัตรเย็นเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แต่พอเจ้าอาวาสรูปใหม่มาดำรงตำแหน่งกลับเปลี่ยนมาทำวัตรเย็นเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

พระสงฆ์ในวัดจันทร์ในเกือบทั้งวัดไม่เห็นด้วยกับเจ้าอาวาสรูปใหม่ในการทำวัตรเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา อีกทั้งไม่ยอมรับ ไม่ศรัทธาในตัวเจ้าอาวาส จึงทำวัตรเย็นเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกาเช่นเดิม เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสรูปใหม่ไม่พอใจ เมื่อกลุ่มเจ้าอาวาส ๓ ถึง ๔ รูป ทำวัตรเย็นเสร็จจึงได้ทำการปิดประตูโบสถ์เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่วัดจันทร์ในเกือบทั้งวัดเข้าไปทำวัตรเย็นในโบสถ์ 

เมื่อเป็นดังนั้น แม้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในวัดจันทร์ในจะไม่ยอมรับเจ้าอาวาสรูปใหม่ แต่ก็ต้องทำกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัด จึงได้ทำวัตรเย็นหน้าโบสถ์ วันต่อมาเจ้าอาวาสรูปใหม่จึงสั่งให้ปิดประตูโบสถ์ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในวัดจันทร์ใจจึงทำวัตรเย็นหน้าโบสถ์ ภายในรั้วกำแพงโบสถ์ เจ้าอาวาสรูปใหม่เห็นดังนั้นไม่พอใจ จึงสั่งให้ปิดรั้วกำแพงโบสถ์ พระสงฆ์ส่วนใหญ่จึงได้ทำวัตรเย็นนอกรั้วโบสถ์ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวทั่วไป และต่อมาเจ้าอาวาสรูปใหม่วัดจันทร์ในได้ออกหนังสือเตือนพระสงฆ์ทั้งวัดให้ทำวัตรเย็นร่วมกับตนเองในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่เกือบทั้งวัดไม่ยอมรับคำสั่งและหนังสือตักเตือนดังกล่าว

การทำวัตรเย็นนอกรั้วโบสถ์เป็นข่าวแพร่กระจายไปตามสื่อมวลชนต่างๆ เนื่องจากไม่เคยมีมาก่อน สำนักข่าวบางสำนัก เสนอข่าวไม่ตรงกับความจริงโดยเสนอข่าวด้านเดียวว่าพระส่วนใหญ่ในวัดจันทร์ในทำอารยะขัดขืน ไม่ทำตามคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งแท้จริงแล้วต้องค้นหาความจริงว่าเหตุใดพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในวัดจันทร์ในถึงไม่ยอมรับเจ้าอาวาส และคำสั่งเจ้าอาวาสที่กำหนดให้ทำวัตรเวลาใด ชอบด้วยกฎหมายคณะสงฆ์และพระธรรมวินัยหรือไม่

นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทยและพุทธศาสนิกชน จึงขอกราบวิงวอนพระผู้ปกครองขอให้ลงมาดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ตลอดทั้งขอให้เร่งพิจารณาข้อร้องเรียนซึ่งได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งระยะเวลาเนิ่นนานมากแล้ว เพราะหากปล่อยเนิ่นช้าไปอาจเกิดปัญหามากมายจนไม่อาจแก้ไขได้ 

ทั้งนี้ นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย ได้ฝากประเด็นไปกับสื่อมวลชน ที่เสนอข่าวด้านเดียวอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน และยังถ้าฝ่ายเจ้าอาวาสว่าถ้าคิดว่าทำถูกต้อง เชิญ/นิมนต์ ขึ้นเวที ได้ทุกเวที  อัมรินทร์ หรือโหนกระแสก็ได้ ขอเวที ที่เป็นกลาง และฝากไปยังเจ้าอาวาสว่า คำสั่งเจ้าอาวาสแม้ท่านจะมีอำนาจสั่งในฐานะเจ้าอาวาส แต่คำสั่งต้องชอบด้วยพระธรรมวินัยด้วย ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...