วช. ร่วม มรส. และพันธมิตร ขนทัพงานวิจัยพร้อมต่อยอด โชว์ “ มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค ” (Regional Research Expo and Inventor’ s Day 2021 ) และมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–18 ธันวาคม 2564 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์หลัก “ การวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่ ” เพื่อเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการนำเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัย และประดิษฐ์คิดค้น ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยให้รู้จักในวงกว้าง เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า.. การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ” นับเป็นพลังแห่งความร่วมมือของการขยายผลการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภูมิภาค สังคม อันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ในการประสาน และผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ชุมชน สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาและแก้ไขปัญหาหลากหลายด้านของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยฐานความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลักสำคัญ และมีกลไกการวิจัยและพัฒนาสู่พื้นที่ชุมชนสังคม การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย การส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง อว. และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคงของประเทศต่อไป 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า.. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของ 3 มหาวิทยาลัยด้วยกัน เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค ได้ให้เกียรติมาจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ การวิจัยและนวัตกรรมทางปัญญาต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่เราจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย ให้ได้เป็นนักคิดค้น นักประดิษฐ์ต่าง ๆ ในการใช้ภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะต่อยอดการประดิษฐ์ต่าง ๆ นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ แทนที่จะต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ แต่ถ้าเป็นผู้ที่ผลิตเองคิดค้นได้เอง ก็สามารถที่จะวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ ย่อมนำมาซึ่งมูลค่ามหาศาล อีกด้วย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ” วช. ได้จัดให้มีขึ้นโดยข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดมา 8 ครั้งแล้ว โดยหมุนเวียนการจัดงานในภูมิภาคต่างๆ และมีมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2556 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก แล้วเวียนไปยังภาคเหนือ ภาคใต้ ตามลำดับ ซึ่งในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมภาคการประชุม สัมมนา, การนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ, กิจกรรมภาคนิทรรศการ จากหลากหลายหน่วยงานในเครือข่ายภาคใต้ โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ใน 7 กลุ่มเรื่อง และยังมีนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการนำเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Highlight Stage, กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การถ่ายทอดองค์ความรู้, นิทรรศการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, ตลาดนัดสินค้าชุมชน, และการจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า.. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และเครือข่ายในระบบวิจัยภาคใต้ ได้ร่วมกับ วช. จัดงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo 2021) ” และ “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2564 ภูมิภาค ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7791-3340 หรือ http://research.sru.ac.th2 ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...