วช. คว้า 2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ตอกย้ำการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ...

 


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “ DG Awards 2021 ” จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตอกย้ำการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการนักวิจัยและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับ 5 และรางวัลการสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานดีเด่น ด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “ DG Awards 2021 ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งในปีนี้ วช. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการที่ วช. ต่อยอดการให้บริการดิจิทัล ด้วยการยกระดับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) สู่การให้บริการฐานข้อมูลกลางด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เป็นกลไกในการบริหารจัดการข้อมูลแผนงานและงบประมาณด้าน ววน. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Big Data นอกจากนี้ วช. ยังได้พัฒนา ระบบประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม (Innovation & Research Readiness Assessment System : IRAS) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับประเมินระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีควบคู่กับระดับความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม 9 ระดับ ผลักดันให้ผลงานและนวัตกรรมจากการวิจัยให้สามารถนำไปถ่ายทอดและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้รางวัลรัฐบาลดิจิทัล เป็นความภาคภูมิใจของ วช. ที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมบริการข้อมูลด้าน ววน. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เรียนรู้ ใช้ประโยชน์ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ณ จุดเดียว ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ปัญเชิงพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการ ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...