อว. มอบรางวัล Platinum Award “ ม.ศิลปากร - ม.แม่ฟ้าหลวง ” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ...

ที่เวที Highlight Stage โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร / เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 พ.ย. 64 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร 

พิธีมอบรางวัลในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอในงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ” 


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า.. มหกรรมงานวิจัยประจำปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง วช. ได้จัดงานขึ้นเป็นอย่างดี มีทั้งในสถานที่และออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือภายใต้กระทรวง อว.และนอกกระทรวง อว. ได้ผนึกกำลังกัน เห็นได้ชัดในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ว่างานวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาล โดยเฉพาะการนำงานวิจัยไปใช้เชิงพื้นที่ ซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของกระทรวง อว. ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ มีบทบาท ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ เข้าร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” และได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Award ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน “ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ ” และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลงาน “ การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชันปลอดโรค และสารสำคัญสูงด้วยระบบ Substrate Culture ” ผลงานที่ได้รับรางวัล Platinum Award จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 120,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัล Gold Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลงาน “ ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ ” , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลงาน “ Smart Safety Zone 4.0 เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ” , สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผลงาน “ การพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน ” และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงาน “ การเพิ่มมูลค่าเส้นใยผักตบชวา สู่เชิงพาณิชย์ของจังหวัดปทุมธานี ”


ผลงานที่ได้รับรางวัล Gold Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 70,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ผลงาน “ การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ” , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลงาน “ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรผู้เลี้ยงปูขาว ” , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลงาน “ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่พัก และการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” ,  สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผลงาน “ การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ” , มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงาน “ Phayao Learning city บนฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ BCG Economy Model ” , มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงาน “เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท ”ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล Silver Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัล Bronze Award จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน “ ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง ” , กรมสุขภาพจิต ผลงาน “ ระบบเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก Mental Health Check In เพื่อบริการประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ” , มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงาน “ อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ” ,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลงาน “ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ” 

ถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ สถาบันพระบรมราชชนก ผลงาน “ ผลการรักษาผิวเปลือกส้มบริเวณต้นขาด้วยสารสกัดตรีกฏุก ” , กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลงาน “ คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล ” , กรมทางหลวง ผลงาน “ อุปกรณ์หัวจับยึดสำหรับอัดแรงยางพารา ” , บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด ผลงาน “ โปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ ” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล Bronze Award ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท 
และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 12 รางวัล ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง ผลงาน “ Smart Energy ระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ ” , มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลงาน “ ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีด้วยการติดต่อสื่อสารวิทยุทางทหารแบบดิจิตอลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ” , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลงาน “ การสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการออกแบบโคมไฟประดับตกแต่ง ” ,  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผลงาน “ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี ” , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงาน “ การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ” , มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลงาน “ มหัศจรรย์ฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋ว : เกษตรกรรมบนวิถีปกติใหม่ ” , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลงาน “ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันจากข้าวสีไทยในเชิงพาณิชย์ ” ,  มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงาน “ นวัตกรรมเซนเซอร์แบบกระดาษเพื่อทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร ” , กระทรวงกลาโหม ผลงาน “ ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล ” , มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลงาน “ พื้นที่ทางวัฒนธรรม ท่าลาว และตลาดพังพลาย ผ่านทางแผนที่ทางวัฒนธรรม ” , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงาน “ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี ” และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลงาน “ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...