มหากฐิน ‘ หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานมหากฐินบุญใหญ่ สร้างฌาปนสถาน วัดวังตูม อ.เขาพระ จ.นครนายก ...

ยอดรวมกฐิน สายสมาคมศรัทธาธรรมาภิบาล  215,634 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาท) ประธานจัดงาน หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานมหากฐินบุญใหญ่ สร้างฌาปนสถาน วัดวังตูม อ.เขาพระ จ.นครนายก โดยมูลนิธิผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม,สมาคมศรัทธาธรรมาภิบาล,วิสาหกิจชุมชนวรดิถี 

ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ ในครั้งนี้ ศ.(พิเศษ) ดร. เพียงฤทัย วรดิถี, พล.อ.ต.(นายแพทย์)ไกรสร วรดิถี,  คุณเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีกุล, คุณกฤชวัฒน์ จิตวโรภาสกูล(คุง), คุณธงรบ ด่านอำไพ, นายวิชัย จันทร์วิเมลือง, นางสาวรัตนา จงถาวรวาสนา, ศ.ดาโต๊ะ สรี, ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์, พระบุญแต่ง เหรียญทอง, นางสุภา ตรีทิพย์มาส, นางส่องศรี แสงด้วง,  ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์, นางสาวแขไข สุขกล่ำ, พ.อ.(พิเศษ) รศ. สฤษดิ์ เพียรเจริญ, คุณสุภาพร เลิศสินธนากร,  คุณอรจิรา  ผาดเกิด, นายดุษฏี  วรธรรมดุษฏี, นายประเสริฐ บุญท้าว,นายอภิรักษ์ชัยชนะ  ปันยารชุน, ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์, นายเขมภณ ฉัตรวิทยา, พล.ต.อำนาจ จันทรนิมะ, นายรวีวัทธ์ บุญพ่วง, คุณพิชชานันท์ ทองไพรวรรณ, ดร.น้ำฝน ใจดี, ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร, นายจิรัฏฐ์ มากสินธิ์, น.ส.ปฐมลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา, ดร.ชูเกียรติ รอดวงษ์ , คุณปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์, ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบุญพลังศรัทธา ในวาระบุญอันดีในครั้งนี้ อีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...