อว. รุก โชว์งานวิจัยใน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566 ” ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่จังหวัดลำปาง ...

วันนี้ (6 มกราคม 2566) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา) จังหวัดลำปาง จัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023 ” ภายใต้แนวคิด “ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ” ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ พลัง อว. กับ การพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” โดย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. คณะนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน ให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวว่า.. กระทรวง อว. โดย วช. ได้จัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ” โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาและสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในภูมิภาค ในปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอันดับที่ 24 ของโลก นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยที่พร้อมจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี พ.ศ.2580 โดยประเทศไทยของเรามีงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่ วช. จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อท้องถิ่นเข้มแข็งก็จะต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า.. ในนามของจังหวัดลำปาง กระผมมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จังหวัดลำปางได้มีโอกาสจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ” และ ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แห่งนี้ ด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยจังหวัดลำปางมีศักยภาพโดดเด่นในการจัดการศึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นที่รู้จักและได้สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมในด้านการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. จัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ” ประจำปี 2566 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิดหลัก “ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ” ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคเหนือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่จัดการศึกษาที่มีความพร้อมด้านวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย รวมถึงมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมดำเนินการด้วย โดยการจัดงานมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนืออย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy) สู่การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า.. ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค โดย วช. ในครั้งนี้ ได้เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพ โดยงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ” นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้เข้าชมงานจะสามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมหรือนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของกระทรวง อว. ส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ภูมิภาค ด้วยการนำของ วช. ที่มองเห็นจังหวัดลำปาง เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่นำงานวิจัยในส่วนภูมิภาคขยายผลไปสู่จังหวัดที่เหลือในภาคเหนือต่อไป
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในพื้นที่ เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาคนิทรรศการนำเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จำนวน 56 นิทรรศการ กว่า 144 ผลงาน การจัดกิจกรรม Highlight Stage พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประชุม เสวนา โดยมีหัวข้อเป็น Hot Issue Theme เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิภาค โดยมีหัวข้อการประชุม เสวนา ตลอดการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 10 หัวข้อเรื่อง นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการจัดงาน “ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ” อีกด้วย การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023 ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ” ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็นการยกระดับศักยภาพผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคเหนือไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ในวงกว้าง และเป็นรูปธรรม รวมถึงการได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในภาคเหนือโดยตรง และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้ไปผลิตผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและนิทรรศการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://researchexpo.rmutl.ac.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...